Kasvatustieteiden laitos

Erityispedagogiikka
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
Koulutusjohtamisen Instituutti
Varhaiskasvatustiede
Menetelmäopinnot
Kaikille yhteisiä opintoja
Multicultural Study Programme in Education
Yhteiset infot
Program ERIP102 (Syksy 2017)
Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot
Program KLAS1309 (fall 2017)
Cultural Diversity in Education and Pedagogy
Program Octet Stream Studia Generalia: Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä
CHILDCARE-hankkeessa tarkastellaan lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Studia Generalia –luentosarja esittelee CHILDCARE –hankkeen tuloksia ja niitä kysymyksiä, joita tulokset herättävät pienten lasten varhaiskasvatus– ja hoivapalveluita koskien. Luentosarja toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja THL:n kanssa.