Laskentatoimi

Program YTPP220 aloitusluento 2015
YTPP220 kurssin aloitusluento 26.10.
Program YTTP1130 (syksy 2017)
Laskentatoimen perusteet
Program YTTP2130 (Spring 2018)
Int­ro­duc­tion to Accoun­ting